Kursai

Studentai įgyja pradedančiųjų žemesniojo (A1) anglų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Dalyko turinį sudaro šios pagrindinės temos: anglų kalbos žodžių tvarka sakinyje; konstatuojamojo, klausiamojo, neigiamojo sakinių formavimas; įvadas į pagrindines kalbos dalis; leksiniai vienetai ir struktūros, naudojamos bendraujant kasdieninėmis temomis; anglų kalbos garsų, žodžių tarimo bei intonacijos ypatumai. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Studentai plėtoja pradedančiųjų aukštesniojo (A2) anglų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji supažindinami su anglų kalbos sistema, tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas bei plačiau susipažįsta su angliškai kalbančių šalių kultūra. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedia laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Studentai plėtoja pažengusiųjų žemesniojo (B1) lygio akademinės anglų kalbos komunikacinę kalbinę ir tarpkultūrinę kompetencijas. Analizuojami bendrosios ir akademinės anglų kalbos skirtumai ir panašumai, skirtingi mokymosi stiliai, akcentuojami kalbos vartojimo registrai, mokomasi skaitymo, rašymo ir klausymo strategijų, konspektavimo būdų, tobulinami pastraipos rašymo, argumentavimo žodžiu ir raštu gebėjimai. Taikant kompetencijų ugdymu grįstą mokymąsi, studentai plėtoja fonetinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas B1 lygyje, pristato žodinius pranešimus, dalyvauja vaidmenų žaidimuose, diskutuoja apie angliškai kalbančių ir kitų šalių kultūrą bei tradicijas. Taikoma mišri studijų forma: paskaitos, seminarai, darbas grupėse, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO kompiuterizuotoje kalbų mokymo laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje, savarankiškas darbas.